De omgeving

Welkom in Sexbierum

Het dorp Sexbierum
Sexbierum (in het Fries Seisbierrum) is een terpdorp in de provincie Friesland. Sexbierum ligt tussen Harlingen enFraneker. Ten noorden ligt de Waddenzee op slechts 1250 meter hemelsbreed.

Sexbierum is een dorp met een naam die tot de verbeelding spreekt; sex, bier en rum.
Het woord Sex- in onze naam is in de loop der eeuwen ontstaan en verschoven van Six- via Seis- naar Sexbierum. “Six” is een verwijzing naar de heilige Paus Sixtus II, een paus van griekse afkomst. Deze paus heeft veel invloed gehad in Europa. Berim komt van het oudfriese zelfstandige naamwoord “bere”, dat huis of schuur betekent. De naam Sexbierum kan dus herleid worden tot “huizen van Sixtus”.

Sexbierum vormt met het terpdorp Pietersbierum (niet te verwarren met het Groninger Pieterburen) een dubbeldorp. Samen hebben de dorpen ongeveer 1900 inwoners.

De bjirmen
De Sixtuskerk is één van de attracties van de ‘Bjirmen’, zoals de drie dorpen Pietersbierum, Sexbierum en Oosterbierum op z’n Fries worden aangeduid. De kerken die het landschap eeuwenlang bepaalden, hebben tegenwoordig concurrentie van windturbines. Er kan een ommetje gemaakt worden door het windmolenpark.

Aan de Hearewei staat een oude korenmolen, het bezoeken waard. Uitkijken over de Waddenzee kan vanaf de dijk aan het eind van de Slachte. Je kunt hier lekker uitwaaien. Er is hier een trap met ernaast enkele gedenkstenen. Die geven aan welke hoogte de dijk in vroeger jaren had. De laatste dijkverzwaring dateert van na 1953. Toen moesten ook de visserswoningen wijken. Je kunt rustig langs de dijk fietsen, alleen gestoord door de grazende schapen.

De Slachte, een voormalige zeedijk loopt tot aan Raerd en is bekend van de vierjaarlijkse Slachtemarathon. It Fryske Gea heeft de Slachtedijk als cultuurhistorisch monument en natuurgebied in beheer.

De geschiedenis van de vruchtbare streek rond de Bjirmen hangt nauw samen met de zee. De drie genoemde dorpen ontstonden op kwelderruggen. Omdat die niet genoeg bescherming boden legden de bewoners terpen aan. Pietersbierum en Sexbierum waren gescheiden door een zeeslenk. De terpen zijn in het landschap nog goed te herkennen. Vondsten uit de zesde eeuw duiden op bewoning door rijke families.

Daaraan was hier vroeger kennelijk geen gebrek. Tamelijk talrijk zijn de overblijfselen van ‘states’, waar Friese edelen en aanverwanten woonden. Plaatjes van de in 1824 afgebroken Liauckamastate tonen een compleet kasteel. Uit de oude tijd staat nu alleen het poortgebouw er nog. De namen van de aanzienlijken leven voort in straatnamen, op grafstenen en in de herenbanken van de kerken.

Streekproducten
Dat het een vruchtbare streek is zie je aan de land- en tuinbouw die in het gebied is gevestigd. Er worden diverse akkerbouwproducten geteelt, zoals: wortelen, pompoenen, bloemkool, pootaardappels en suikerbieten. Verder zijn melkveehouderijen en een melkgeitenbedrijf in de omgeving aanwezig.

Doordat hier aan de Waddendijk veel lichturen zijn is een groot glastuinbouwgebied ontwikkeld. Er worden tomaten en komkommers geteeld. Verder is een witloftrekkerij in Sexbierum gevestigd. Zie hier het menu van onze Escargots; komkommers, witlof en tomaten.